سفالگری کودکان

آموزش سفالگری برای کودکان

سفالگری رشته جذاب و پراز هیجانی برای کودکان است.
کودکان هر آنچه که در ذهن خلاق خود دارند را در دستان خود به تجسم و واقعیت می رسانند و در واقع در طی کار با سفالگری و بازی با گِل خلاقیت های کودک به بار می نشیند و باعث خوشحالی و تعجب خانواده و دیگران می شود.